Statut
klubu sportowego „KOZŁY POZNAŃ”
w Poznaniu

Rozdział I
Nazwa, teren działania, charakter prawny

 • 1

Klub Sportowy „KOZŁY POZNAŃ zwany dalej „Klubem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzację sportu – futbol amerykański.

 • 2
 1. Siedzibą Klubu jest Miasto Poznań.
 2. Terenem działania Klubu jest teren Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym

uwzględnieniem Wielkopolski i Miasta Poznania.

 1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza

granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 • 3

Klub jest klubem sportowym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176).”;

 • 4

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania.

 • 5
 1. Klub działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) oraz niniejszym Statutem
 2. Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.
 • 6

Klub używa pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

Rozdział  II
Cel i środki działania

 • 7
 1. Celem Klubu jest podejmowanie działań pożytku publicznego, w zakres których wchodzi:
 • podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie;
 • planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe;

3) uczestniczenie w organizowanych imprezach sportowych;

4) organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym;

5) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;

6) realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

7) realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień;

8) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości, w szczególności w zakresie postaw dotyczących aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych, postaw pro-ekologicznych;

9) współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego;

10) pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji;

11) pomoc osobom niepełnosprawnym w podejmowaniu aktywności fizycznej;

12) pomoc i wsparcie w aktywnym uprawianiu sportu przez dzieci i młodzieży z domów dziecka, z rodziny dysfunkcyjnych lub ubogich;

13) pomoc w resocjalizacji oraz w walce z nałogami poprzez podejmowanie aktywności fizycznej;

14) propagowanie idei sportu, w szczególności futbolu amerykańskiego

15) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

16) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

17) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i

ochrony praw dziecka;

18) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

19) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

20) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

21) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

22) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

23) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

 1. Cele Klubu realizowane są w szczególności poprzez:
 • organizowanie szkoleń sportowych i treningów;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży na

różnych poziomach ze względu na wiek i stopień zaawansowania;

 • zapewnianie warunków do uprawiania sportu dla członków stowarzyszenia, w

szczególności poprzez zapewnienie sprzętu, boiska lub hali i innych obiektów sportowych

 • zapewnienie odpowiednich kadr trenersko-instruktorskich;
 • pomoc w zorganizowaniu, w szczególności nabyciu i sprowadzeniu, sprzętu

sportowego;

 • zapewnienie sprzętu i zaplecza do uprawiania sportu;
 • współpracę z innymi podmiotami, w szczególności klubami, stowarzyszeniami,

czy szkoły

 • organizowanie imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych;
 • organizowanie zawodów sportowych;
 • organizowanie kursów i szkoleń dla kadr instruktorsko-trenerskich oraz

sędziowskich;

 • uczestnictwo Klubu w zawodach sportowych;
 • organizowanie prelekcji i wykładów;
 • organizowanie pokazów;
 • organizowanie wyjazdów i obozów dla członków stowarzyszenia i innych osób;
 • organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, turystycznej, rekreacyjnej,

kulturalnej, oświatowej oraz wychowawczej we wszystkich formach dla

członków i osób nie stowarzyszonych w Klubie;

 • działalność wydawniczą i promocyjną;
 • aktywne prezentowanie Klubu w internecie i mediach społecznościowych;
 • pomoc finansową i rzeczową niezbędną do uprawiania sportu dla członków;

stowarzyszenia oraz osób niezrzeczonych w Klubie, w szczególności dzieci i

młodzieży oraz osób w trudnej sytuacji życiowej;

 

 

 • 8
 1. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w §7 może być realizowana jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje każdorazowo Zarząd Klubu
 2. Dochód z odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w §7
 • 9
 1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
 2. Do realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników.

 

 

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 • 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków zawodników
 2. członków zwyczajnych
 3. członków wspierających
 • 11
 1. Członkami zawodnikami Klubu są osoby, które złożą pisemną deklarację oraz uiszczać będą składkę członkowską obowiązującym w danym roku kalendarzowym. Osoby małoletnie muszą posiadać zgodę ich przedstawicieli ustawowych.
 2. Członkami zwyczajnymi Kluby mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną deklarację oraz będą uiszczać składki i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu.
 3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele kluby, zostaną przyjęte przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla klubu.
 • 12
 1. Członkowie zawodnicy Klubu mają prawo uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadań statutowych Klubu, które są do nich adresowane. Członkowie zawodnicy Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym.
 2. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym.
 3. Członkowie wspierający mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.
 4. Wszyscy członkowie mają prawo do :

1) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu

2) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub

3)korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu

4) korzystania z innych uprawnień na zasadach określonych przez Zarząd

 • 13
 1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:

1) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu

2) dbać o sprzęt i urządzenia Klubu

3) brać czynny udział w działaniach Klubu

4) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu

 1. Do obowiązków członków zawodników należy regularne opłacanie składek członkowskich i godne reprezentowanie barw Klubu
 2. Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu
 • 14
 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie

2) skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w punkcie 2 tego paragrafu

3) rozwiązania Klubu

 1. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić, jeżeli członek:

1)nie spełnia wymagań statutowych

2) w sposób zawiniony naruszy obowiązki statutowe

3) działa na szkodę Klubu

4) członek zawodnik nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres jednego roku lub zalega z płatnością składek przez sześć miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia

 1. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

 

 

Rozdział IV
Władze Klubu oraz ich organizacja

 • 15
 1. Władzami Klubu są:
  • Walne Zebranie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja Zarządu i Komisji rewizyjnej trwa cztery lata
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.
 4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób, które uzupełniły skład władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
 • 16
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu
 2. Do wyłącznej kompetencji walnego Zebrania Członków należy:
  • uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem
  • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w §14 ust.3
  • uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian
  • określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania
  • podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
  • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku
  • rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu, lub takich dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu

 

 • 17
 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jednak nie później niż do dnia 20 czerwca każdego roku.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
 • Z własnej inicjatywy
 • Na wniosek Komisji Rewizyjnej
 • Na wniosek 3/4 liczby członków Klubu
 1. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dniu od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3 Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję rewizyjną.
 2. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na piśmie o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem.
 3. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.
 • 18
 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:
 • W pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków
 • W drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile termin był podany w zawiadomieniu.
 1. W Walnym Zebraniu Klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
 2. Uchwały w sprawie zmian w statucie i rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.
 • 19
 1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne zebranie Członków
 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Sekretarz i Skarbnik. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
 3. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Klubu. Jeśli Walne Zebranie Klubu postanowi, że Zarząd będzie reprezentowany przez więcej niż trzy osoby określenie pozostałych funkcji leży w kompetencji Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez tę władzę.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa lub Sekretarza.
 7. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu. W razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz. Prezes pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.
 8. Członkowie zarządu w związku z pełnioną funkcją mogą otrzymywać wynagrodzenia.
 • 20

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie działalnością Klubu,
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 4. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 5. Składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
 7. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz
 8. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.
 • 21
 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym z przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.
 • 22

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Klubu pod wzglądem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Klubu,
 2. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Klubu w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 3. Zwołanie Walnego Zebrania Klubu w razie nie zwołania go prze Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
 4. Składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie,
 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Klubu.
 • 23
 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
 • Upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania;
 • Ustania członkostwa w Klubie;
 • Zrzeczenia się udziału w tych organach;
 • Odwołania przez Walne Zebranie Członków

 

 • 24

Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

Rozdział V
Majątek  i fundusze

 • 25
 1. Majątek klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych
 3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
 • Składek członkowskich,
 • Darowizn, zapisów i spadków,
 • Dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,
 • Majątku Klubu,
 • Ofiarności publicznej
 • Oraz innych źródeł.
 1. Członkowie zawodnicy i członkowie zwyczajni SA zobowiązani do odprowadzania miesięcznych składek. Wysokość składek na dany rok ustala Walne Zebranie z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu Klubu. Zmiana wysokości składek w danym roku może nastąpić w tym samym trybie Walnego Zgromadzenia. Sposób uiszczania składek określa Zarząd Klubu.
 • 26

Klub nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 2. Przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu, lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 • 27
 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdzielenie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

 • 28
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
 3. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są Prezes i Sekretarz Zarządu Klubu.